จิตใจ แปรผัน ถูกต้อง

posted on 04 Sep 2012 00:10 by ranger
จิตใจของมนุษย์แปรผันง่ายนัก แต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวมันไว้คือความถูกต้อง

edit @ 4 Sep 2012 00:11:25 by .,NAT sh-hato,.